Japanese Verb Conjugation Table
According to Waapuro-style Hepburn Romanization

By John Herr

 Verb Type

 Te-form

 Past

 Negative

 Causative

 Passive

 Potential

 Conditional

 Volitional

 I-form

 Imperative

 Polite Mood
 Ru-Dropping
(Ichidan)

 +te

 +ta

 +nai

 +saseru

 +rareru

 +rareru

 +reba

 +you

 (no additions)

 +ro / +yo

 +masu
 U-Dropping
(Godan)

 Ending

 Drop Consonant First

 Leave Consonant

 S

 +shite

 +shita

 +anai

 +aseru

 +areru

 +eru

 +eba

 +ou

-s, +shi

 +e

 -s, +shimasu

 K

 +ite

 +ita

 +i

+imasu

 G

 +ide

+ida 

 N

 +nde

 +nda

 B

 M

R

 +tte

 +tta

 T(-s)

-t, +chi

-t, +chimasu

 W

 -w, +eru

 -w, +eba

 -w, +ou

 -w, +i

 -w, +e

 -w, +imasu
 Irregular
(Fukisokudoushi)

 kuru

 kite

 kita

 konai

 kisaseru

 korareru

 korareru

kureba

 koyou

 ki

 koi

 kimasu

 suru

 shite

 shita

 shinai

 saseru

 sareru

 dekiru

sureba

 shiyou

 shi

 shiyo / seyo

 shimasu

 iku

 itte

 itta
                 

 aru
   

 nai
       

 (not used)
     

 irassharu

 irashite

 irashita
             

 *

 *

*The honorific verbs irassharu, kudasaru, nasaru, gozaru, and ossharu, though godan verbs, omit the last r after forming their imperative or polite forms.
Ex.: irassharu > irasshae, irasshaimasu; ossharu > osshae, osshaimasu

The verb tou meaning "to ask," though a godan verb, uses toute and touta for its te and past forms.

The verb kureru meaning "to give," though an ichidan verb, uses kure for its imperative form.